Obec Přestavlky
Obec Přestavlky

Z kroniky obce

Rok 1992

 •   V tomto roce došlo na rozhodnutí k osamostatnění obce a znovuobnovení samosprávy. Při místním referendu bylo rozhodnuto:

ANO volilo 117 občanů
NE     volilo   24 občanů
2 hlasy byly neplatné, voliči z Lažan měli 100% účast.

•    2.11 1992 bylo potvrzeno MV ČSR, že od 1.1.1993 bude část obce Dnešice (Přestavlky a Lažany) se svým katastrálním územím samostatnou obcí s názvem Přestavlky.


Rok 1993

•  Ve škole pokračovala přestavba WC pro hochy a dívky, která byla objednána ještě OÚ Dnešice.

•  Doplňovací volby vyhlásil a určil předseda vlády na 6.3.1993. Složení volební komise: St. Straňák (předseda), J. Cubrová (místopředseda),  Jar. Černý a Oldřich Nikl členi, J. Hegnerová (zapisovatelka), která zapsala 15 nezávislých kandidátů ochotných pracovat v obecním zastupitelstvu. Registrováno bylo 158 voličů. Svého práva jít k volbám nevyužilo  18 voličů.

Podle počtu hlasů byli do obecního zastupitelstva zvoleni:

A. Sedlák se 115 hlasy, K. Jeslínek se 113 hlasy, K. Petele se 108 hlasy, J. Levora se 103 hlasy, Fr. Sýkora se 79 hlasy,  J. Štádler se 78 hlasy, J. Panýrek se 73 hlasy, S. Velek se 71 hlasy a Vl.Vaník se 60 hlasy.

•    Na ustavujícím veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.3.1993, byli zvoleni:

starostou obce                                   Karel  Petele

místostarostou obce                         Antonín Sedlák

předsedou kontrolní komise            Vladimír Vaník

předsedou finanční komise              Karel Jeslínek

•    Velmi pěkně bylo hodnoceno vystoupení Dětských pěveckých souborů z Chlumčan a Francie, spojeného se 750. výročím první písemné zprávy o vzniku Přestavlk.

•    Okresní technicko - bezpečnostní komise dala pokyn na zrušení pohotovostní skládky v hrázi Mlýnského rybníka. Také betonová lávka přes brod musí být nahrazena jinou.

•    Škola dostala zpět název "Základní škola v Přestavlkách"

•    K 30.6.1993 došlo ke konečnému finančnímu vyrovnání. mezi obcemi. Na rozdělení zbylo na účtě společné obce Dnešice 172.709,75 Kč. Na jednoho obyvatele vycházelo 177,80 Kč. Za 210 obyvatel a část sociálních příspěvků (2.500 Kč) by měla dostat obec 39.813,64 Kč. Po vyrovnání, odečtení a připočítání některých nákladů z počátku roku, bylo na účet obce převedeno dne 10.7.1993 

32.437,16 Kč.

•    V červenci byl vybetonován chodník po hrázi na kostelní stranu a v hostinci část dvora a nová deska jímky.

•     Je opraven křížek Na Martě, který je ve velmi špatném stavu.

•    OÚ dostává k řešení podpisovou petici občanů z roku 1992, proti rozšíření provozovny p. ing. Josefa Simbartla v č.p. 71. Spor se také dostal na veřejné zasedání. O tomto problému vyšel 2.7.1993 článek v novinách pod názvem "Zbouření na vsi".

•    V říjnu se ve škole opravoval plot, hromosvody a okapy. Byla opravena zeď zadní části školy.

•    Uzavření prodejny potravin ZKD. V listopadu začal po vyřízení pronájmu prodávat pan Hamrle.

•    Dochází z důvodu ekonomických k omezení i zrušení některých linek ČSAD. Finan. dotování přechází z velké části na obce.

•    Oprava zdi okolo hřbitova. Byla v havarijním stavu. Je restaurována socha sv. Jana Nepomuckého u hřbitova.

• Zřízena firma Sankyo Oilless Industry s.r.o. v č.p. 16.


Rok 1994

•     Vstoupily v platnost nové vyhlášky o místních poplatcích.

•     Byla zpracována "Urbanistická studie" a "Program obnovy vesnice", oba programy jsou podkladem pro veškerou činnost v obci.

•     Zahájena "Komplexní pozemková úprava", která bude řešit vlastnická práva a funkční uspořádání k pozemkům.

•     Výrobu a kompletaci lehkých izolačních desek "Styroform" zahájila také firma "DASBA" a zaměstnává 5 -- 10 lidí.

•     Také provozovna pana ing. Josefa Simbartla, kde povolení na stříkání automobilů je jen do konce roku, se bude stěhovat do nové provozovny v č.p. 38.

•     Je opraven křížek stržený dětmi na rozcestí u Soběkur.

•     Opravu komunikace Lažany - Přestavlky, užívající převážně ZD Dnešice a Vysoká a.s., provedla firma Silba Starý Plzenec s.r.o. .

•     Obecní úřad nechal pojistit všechny budovy, které nebyly vůbec pojištěny.

•     100. let výročí  trvání hasičského sboru v Přestavlkách se oslavit nepodařilo. Nekonala se ani žádná slavnostní schůze.

•      8.11.1994 byl obecní les vrácen zpět a předán obci.

•      Minimální počet členů (5) v obecním zastupitelstvu. Volby byla určeny na 18. - 19. listopadu.

•      Předsedou volební komise byl pan J. Levora z Lažan, členy komise Vl. Marek a E. Sedláková. Zapisovatelka J. Hegnerová. Podle počtu hlasů byli zvoleni:

A. Sedlák 105 hlasů, K. Jeslínek 105 hlasů, K. Petele 96 hlasů, Vl. Vaník 69 hlasů,  V.Kaňák 55 hlasů.

•      Starostou obce byl opět zvolen K. Petele, místostarostou obce Ant. Sedlák, předsedou finanční komise K. Jeslínek, předsedou kontrolní komise Vl. Vaník, předsdou sociální komise V. Kaňák.

•      Letos byly dokončeny opravy fasád domů č.p. 75, č.p. 82, č.p. 57,a č.p. 98.


Rok 1995

•      1. 7.1995 1. předpouťové setkání občanů a rodáků obce. Zábavný večer s významnými českými umělci J. Štrclem, St. Procházkou, R. Adamem a dalšími. Pro důchodce byl vstup zcela zdarma.

•      V důsledku privaizace mělo dojít k rozvolnění polikliniky v Přešticích. Na žádost OÚ byla lékařka MUDr. Dana Kováčová ochotná každou středu napsat nemocným léky v bývalé ordinaci, aby nemuseli do Dnešic. Po dvou týdnech však musela přestat. Byla podána stížnost na Lékařskou komoru, že ordinace nemá odpovídající sociální zařízení.

•      V červnu bylo věnováno na rozvoj obce 10.000,- Kč od dědiců bývalého statku p. Tylingra.

•      Na počátku roku byl vyhotoven a rozšířen dotazník mezi občany, na ekologické topení. Naprostá většina se vyjádřila pro vytápění zemním plynem. Založeno sdružení obcí D-plus, byly vypracovány varianty plynofikace obcí.

•      V rámci obnovy vesnice byl opraven obecní úřad.

•      Obec dostal podle počtu obyvatel akcie ZČE ZČP.

•      Navržena realizace varianty plynofikace - využít stávající VTL přípojku DN 80 pro plynofikaci Dnešic a Přestavlk.

•      Před vánocemi vyšlo nulté číslo Dobřanských novin.


Rok 1996

•     Výměna dlažby před obecním úřadem a prodejnou potravin.

•     22. května předváděl kouzelník "Šamany" dětem i dospělým mnoho zajímavých kouzel. Představení bylo věnováno ke Dni dětí. Nechyběly hry ani opékání buřtů.

•     Základní škola je rozšířena o 5. ročník. V současné době jsou dětmi naplněny dvě třídy.

•     V září probíhá oprava venkovní omítky sálu a hostince. Západní část tak dostává poprvé od postavení novou omítku. Před hostincem byl proveden chodník ze zámkové dlažby.

•     8. prosince byla jako každým rokem Mikulášská nadílka pro děti. Byla nadílka i hudba.


Rok 1997

•   Došlo k dohodě se Zpč. plynárnami. Schůzka koncem ledna už naznačila jednotlivé kroky, aby na podzim mohla plynofikace začít. Bylo dohodnuto, že investorem bude obec a ZČP zaplatí pouze novou stanici ve Dnešicích, která bude společná pro obě obce. Konečně je podepsána smlouva o dílo a projekt s termínem dokončení 30. dubna, k územnímu rozhodnutí do 31.května, ke stavebnímu povolení 30. června 1997. Projekt plynofikace by měl být vypracován na základě podkladů o současném stavu obce posledního průzkumu mezi občany a podnikatelskými subjekty, vycházející ze zpracovaného "Programu obnovy vesnice".

•    Bylo vytěženo 90m3 dřeva z obecního lesa.

•    V základní škole je připraven projekt na znovuobnovení bytu a přístavba kabinetu. Z důvodu stavebního povolení jsou nutné některé zkoušky nepropustnosti jímky, rozbor pitné vody, atd..

•     V dubnu bylo vydáno stavební povolení  na výstavbu balkonu v sále místního hostince, který je postaven tak, aby v budoucnu po rekonstrukci bytu v hostinci, mohl být vytvořen nový vchod do hostince. Byla také vyměněna dřevěná podlaha jeviště.

•     Letos byl dětský den 31. května v tradiční podobě.

•     4. června je opět opravena komunikace na Lažany. Opravu platí obec. ZD Dnešice i Vysoká a.s. se odmítají podílet na opravě.

•      Na schůzce 7. června jsou občané seznámeni s  postupem i finančními náklady plynofikace domovních přípojek i projekty. Jsou přítomni zástupci České spořitelny s nabídkou úvěrů. 

•      24. června vydáno výkopové povolení f. Matoušek Zlín na pokládání kabelů pro TELECOM. Kabely jsou pokládány s přihlédnutím na projekty plynofikace, co nejblíže k hraniční čáře nemovitostí.

•     Po deštích a následných záplavách ve Slezku a na Moravě proběha 16. června sbírka na pomoc postiženým.

•     5. srpna skončilo pokládání kabelů pro telefonizaci. První telefony byly osazeny před vánocemi.

•     28. srpna v noci byly pravděpodobně úmyslně zapáleny včelíny p. Fr. Sýkory u obecního lesa.

•     Byla zrušena třída 4. a 5. ročníku. Mnoho rodičů dalo své děti do jiných škol a pro nedostatek dětí došlo ke zrušení. Ve druhé třídě bylo položeno nové linoleum a po prázdninách přišlo do školy 14 dětí.

•     Jsou schváleny změny hranic v k.ú. mezi obcemi v rámci KPÚ (bývalé letiště a pole u lesa k Černotínu).

•     Ve škole bylo zhotoveno nové oplocení a vybetonován vjezd. Stavební firma Andrle Chotěšov začala s přestavbou bytu a nástavbou  kabinetu, aby získané finanční prostředky byly proinvestovány ještě téhož roku.

•      Bylo dáno do provozu nové el. vedení 400kV Přeštice Stráž.

•      20. listopadu je podepsána smlouva o dílo na výstavbu 1. etapy plynovodu obcí Dnešice a Přestavlky s firmou STREICHER, která zvítězila ve výběrovém řízení.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Překlad (translations)

Virtuální prohlídka

Nová virtuální prohlídka 08/2020

KÁČKO

káčko

MAS Radbuza

MAS Radbuza

 

Mikroregion Radbuza

Mikroregion Radbuza